Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolánk múltja és jelene

Településünkön, Almásfüzitőn 1904-ig nem folyt iskolai oktatás. A tanulók Dunaalmásra jártak iskolába. Az akkori gyermeklétszám 10-12 fő volt. A tanítás Kiskolónián kezdődött 30 diákkal. 1944 augusztusában bombatalálat érte az épületet. Minden megsemmisült. 1945-től egy felvonulási barakk épületben talált "otthonra" az iskola. Az 1950-51-es tanévben a tanulók létszáma elérte a 120 főt. A felső tagozatosok számára Nagykolónián épült 4 tantermes intézményben elkezdődött a szakos tanítás. 1958-ban egy új épületszárnnyal, 10 tanteremmel, modern gépekkel felszerelt konyhával bővült épületünk. A feltételek egyre kedvezőbbé váltak, a fejlődés a mai napig tart, és bízunk benne, hogy folytatódik is.

  dscf1114.jpg

Iskolánk fejlődése csak úgy lehetséges, ha olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek vonzzák a gyerekeket és szüleiket, jó hírnevet, elismerést szerez környezetében. Iskolánk típusa: általános iskola, a képzési idő nyolc év, a képzésben tanköteles korosztályhoz tartozó gyermekek vesznek részt.

 

Tárgyi feltételek

A több mint ötven esztendős épületben a nevelés-oktatás feltételei adottak, de a takarékosabb működtetés érdekében felújításra, rekonstrukcióra van szükség. Tizenkét tanteremben tanítunk, melyek közül nyolc helyiségben szaktantermi oktatás folyik. Tantermeink bútorzatát: a tanulói asztalokat, székeket, szekrényeket folyamatosan cseréljük, vagy felújítatjuk. A taneszközök rendelkezésre állnak, minőségi cserére, korszerűsítésre ezen a területen is szükség van. A technikai felszereltség javítása elengedhetetlen feladat. Az épület részleges átalakítása során aulával, orvosi szobával, felújított mellékhelyiségekkel gazdagodtunk. A világos, tágas aula alkalmas színtere ünnepélyeinknek, hangversenyeknek, alkotó délutánjainknak és egyéb szabadidős programoknak. A tantermek nyílászáróit pályázat útján sikerült kicserélni.

1995-től számítógép szaktanteremmel is rendelkezünk. A számítástechnika rohamos fejlődésével bár nem tudunk folyamatosan haladni, de igyekszünk fejleszteni ezen a területen is. Gépállományunk gazdagodott pályázaton nyert számítógépekkel, nyomtatókkal, szkennerekkel. Internet hozzáférésünk is van. Tíz Pentium I. típusú gépet vásároltunk. A 2003/2004-es tanévben az intézmény összes számítógépét gyűrűrendszerű hálózati rendszerbe köttettük. Számítástechnika termünket korszerűbb helyiségbe költöztettük. Új lehetőséggel bővül ez által a számítástechnikai rendszerünk. Felfrissül, gyorsabb, fejlettebb lesz az informatika, a matematika és az idegen nyelvi programunk. Tanulóink megismerkedhetnek a világháló használatával az Internet hozzáférés bővítésének segítségével. Az elektronikus levelezés elvét nemcsak elméletben sajátíthatják el, hanem a gyakorlatban is alkalmazhatják. Tanulmányaikhoz lehetőség lesz a böngésző használatára is. Könyvtári Szirén programunkat használhatják keresésre, beléphetnek az Internetes könyvtárak állományaiba is. Annál is fontosabb volt számítástechnikai rendszerünk fejlesztése, mert 2004 szeptemberétől minden intézmény hozzájuthat a Sulinet Digitális Tudásbázishoz. Ez komplett, a műveltségi területeket, minden közoktatási évfolyamot felölelő elektronikus tananyag-adatbázisa. Nagy segítség tanárnak és diáknak. Tanár számára előre elkészített, egyedileg fejlesztett tartalmak állnak rendelkezésre tanóra felhasználás céljából, és kooperatív munkához ad segítséget a tanórán projektfeladatokkal. A diák számára az egyéni tanuláshoz, felkészüléshez kooperatív tanuláshoz biztosít támogatást.

Iskolai könyvtárunk a községi könyvtárral egybeolvadt. Állománya könyveket, kazettákat, videokazettákat, folyóiratokat biztosít diákjaink és nevelőtestületünk számára. A könyvtári korszerűsítés során folyamatosan igyekszünk pályázaton pénzhez jutni.

Tornatermünk ugyan nincsen, de a település korszerűen felújított sportlétesítménye délelőtt-délután gyermekeink rendelkezésére áll. Udvarunkon aszfalttal borított nem szabvány méretű kézilabdapálya, kosárlabdapálya található.

Ebédlőnkben egyszerre 72 tanuló étkeztetését tudjuk megoldani, ahol a helyben működő Intézmények Konyhája biztosít étkezési lehetőséget.

 

A nevelő-oktató munka jellemzői

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a 2013-ban felülvizsgált Pedagógiai Program alapján folytatja.

Alsó tagozatos osztályainkban egytanítónős rendszerben folyik az oktatás. Alaposabban történik így a tanulók megismerése, a tantárgyak közötti komplexitás, melyet a NAT által meghatározott kerettantervek oktatása még fokozottabban igényel. A tanulók napi és heti terhelése egyenletes. A felzárkóztató órák hatékonyabban tervezhetők így a tanórák után. A tanulócsoport átadása megtörténik az osztálytanító és a napközis nevelő között.

Tudatosan tervezett beiskolázás folyik intézményünkben. Ennek az a célja, hogy a leendő első osztályosok szeptemberben felszabadultan, gátlásoktól mentesen kezdjék a tanévet, ne legyen ismeretlen számukra a környezet. A beiratkozást óvodai szülői értekezlet előzi meg, melynek címe: Sulihivogató. A beiratkozás alkalmával a gyerekek megismerhetik leendő tanítójukat, ismerkedhetnek a tanteremmel. A beiratkozást követően májusban Ismerkedés az iskolával címmel foglalkozásokon vehetnek részt, meglátogatják az elsőosztályosokat a tanítási óra keretében.

A tanítónők munkáját szakképzett logopédus és fejlesztőpedagógus segíti. Idegen nyelv tanulására a második osztálytól van lehetőség. Angol nyelvet tanulhatnak diákjaink. Alsó tagozatban kötelező tanórán kívüli foglalkozás keretében, negyedik osztálytól pedig kötelező órakeretben folyik a nyelvoktatás.

Az alsós munkaközösség a tanítók munkáját fogja össze. El kell érnünk, hogy a nevelőtestület és az iskolavezetés munkáját jó szakmai felkészültség, problémaérzékenység, megoldóképesség és kultúrált vitaszellem jellemezze. Kis létszámú iskola révén igyekszünk az alkalmazásban lévő pedagógusainkat képeztetni, ösztönözni őket arra, hogy több szakirányú végzettséghez jutva tevékenykedjenek iskolánkban.

A szociális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő diákjainkat felzárkóztató tevékenységgel, foglalkozásokkal segítjük. Különösen az alsó tagozatban, de a felső tagozatban is a választható órák között korrepetálási órákat terveztünk.

A felzárkóztató tevékenységgel párhuzamosan történik a tehetséggondozás. A szabadon választott foglalkozásokon lehetőség nyílik a különböző versenyekre való felkészítésre. A körzeti, a megyei és országos megmérettetéseken diákjaink szép eredményeket értek el, melyek öregbítették iskolánk hírnevét.

Végzős diákjaink továbbtanulásával az osztályfőnökök mellett az iskolavezetés is rendszeresen foglalkozik. Ha az első helyen megjelölt iskolába bejutni nem is sikerül, azért a továbbtanulásról az elmúlt években egyetlen diáknak sem kellett lemondania. A legnagyobb százalékban szakközépiskolákban folytatják tanulmányaikat tanulóink, a második helyen a szakiskola áll, s csak a kiváló képességekkel rendelkezők jelentkeznek gimnáziumba.

 

Mérés-értékelés

Iskolánkban is folyik az országos szinten szervezett kompetenciamérés, melynek keretein belül a szövegértés és a matematikai készség felmérésére kerül sor.

Az elmúlt öt évben elemi igénnyé vált, hogy az iskolába bekerülő kisdiákokról az iskolaérettségen túl rendelkezzünk olyan megfelelő információcsomaggal, amelyre az általános iskolában eltöltendő nyolc év folyamán építhetünk. A tanulási képesség vizsgálatát szeptemberben végzi el fejlesztőpedagógusunk az osztályban tanító nevelővel. A vizsgálat elemzése során miden elsős tanulóról rendelkezésre áll egy meglehetősen objektív kép, amely azt mutatja, honnan indul a tanuló iskolakészültségi és szociokulturális hátterét illetően.

Tantárgyi mérésekre kerül sor a negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamokon magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. Felmérjük a tanulók tudásszintjét ezekből a tantárgyakból. A szintfelmérést május második felében végezzük. Az alsó tagozat miden osztályában olvasás és matematika mérésre kerül sor az első félév és a tanév végén. A mérések pontos időpontját intézményünk Minőségirányítási Programjának záradéka tartalmazza.

 

Diákönkormányzat

1997 márciusától működik a diákság szabadidős tevékenységének megszervezésével foglalkozó, és a tanulóközösségek jogait képviselő Diákönkormányzat. Minden tanévben diákközgyűlésre is kerül sor, ahol minden témában feltehetik kérdéseiket a tanulók az iskola igazgatója számára. Megnyugtató nekik, hogy őszinte választ, megoldást kapnak felmerülő problémáikra.

 

Szülők

Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, családlátogatások, alkotó délutánok, szülői fórumok alkalmával lehetőség van a szülőkkel való találkozásra, beszélgetésre, a gyermekek fejlődését elősegítő tapasztalatcserére. A szülőkkel való kapcsolatot a Szülői Szervezet és az Iskolaszék munkája segíti.

 

Kapcsolat a település intézményeivel

A településen működő intézményekkel kapcsolataink jónak mondhatók. A művelődési ház által szervezett programokra mozgósítjuk gyermekeinket. A község sportháza a kötelező tanórákon kívüli programok szervezéséhez mindig biztosít helyet (Fekete István Hét, Gyermeknap). Az óvodával szinte napi munkakapcsolatunk van. Az Idősek Klubjában diákjaink rendszeresen műsorral kedveskednek a tagoknak. A kis lélekszámú település előnye az intézmények közötti közvetlen kapcsolat, melynek megtartására, erősítésére a továbbiakban is törekszünk.

  

Alapítvány

A Gyermekekért Alapítvány létrehozásával sikerült megteremtenünk, hogy az oktatás fejlesztéséhez, a nyári táborozáshoz, diákjaink jutalmazásához külső támogatásban is részesül intézményünk. Minden évben szigorú szempontrendszer szerint a kuratórium dönt a nevelőtestület véleményezése alapján, hogy a búcsúzó 8. évfolyamosok közül ki méltó a Fekete István Díjra (emlékplakett + 10.000,- Ft-os könyvutalvány). A községi Harmonikus Életért Közalapítvány is rendszeres támogatója diákjainknak.

 

Tömegkommunikáció:

Iskolai rendezvényeinkről a település rendszeresen értesül a helyi újság (Almásfüzitői Hírek) jóvoltából.

2009 januárjától honlapunkon is tájékozódhatnak iskolánkról az érdeklődők.

2012 óta pedig a népszerű közösségi portálon (Facebook) is jelen vagyunk a még hatékonyabb kommunikáció érdekében. 

Hagyományok

Hagyományaink közül a Fekete István Hét megszervezésére fordítjuk legtöbb energiánkat. Ápoljuk kapcsolatainkat a környék iskoláival. Minden esztendőben megrendezésre kerül a Fekete István Általános Iskolák Országos Találkozója, melynek állandó résztvevői vagyunk. 2008 áprilisában intézményünk rendezte meg a közel 200 gyermeket mozgató találkozót, a Kele Napját.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázat nyertese lett iskolánk,a 2009- 2012 közötti időszakra elnyertük az Ökoiskola címet, melyre 2012-ben ismét sikerrel pályáztunk.

Az iskola 2008 óta együttműködve az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatával két hetes, ingyenes napközis tábort szervezez nyaranta az iskola tanulói számára. Immáron tehát ez is hagyomány.

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése, valamint jó hírnevének megőrzése az iskolaközösség minden tagjának kötelessége.

 

 
 

 

ProfilképStatisztika

Online: 1
Összes: 84387
Hónap: 1175
Nap: 36